Ledelsens målsetting

Ledelsen i PX Solutions AS ønsker at selskapet skal være høykompetente innenfor sine fagområder. Kundene skal føle seg trygge på at deres interesser blir ivaretatt på best mulig måte i alle prosjektets faser, særlig med hensyn til norske lover og forskrifter, og kvalitet på sluttproduktet.

PX Solutions AS har som målsetting å ivareta miljømessige forhold på best mulig måte i alle prosjekter vi er engasjert i.

 

Risiko og risikostyring

I PX Solutions AS har vi som mål å unngå at det oppstår farer for liv og helse på kort og lang sikt i alle prosjektene vi er involvert i.

I prosjektene er vi opptatt av å bidra til at det innarbeides systemer, rutiner og dokumentasjon for å ivareta sikkerhet, kvalitet og økonomi,  på en bærekraftig og god måte - og at disse er forankret i norske lover og forskrifter.

PX Solutions AS er dekket av gode forsikringsordninger som bidrar til å redusere risiko for selskapet og samarbeidspartnere.

 

Kvalitet og kvalitetsstyring

Et viktig mål for PX Solutions AS er å levere gode tjenester og løsninger som er best mulig tilpasset kundens ønsker og behov.

For å oppnå dette har vi innarbeidet gode systemer og rutiner for å sikre kvalitet i alle ledd, og som tilfredsstiller kravene til kvalitetsstyring i henhold til kravene i NS-EN-9000 og 9001. 

 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

PX Solutions AS ser på SHA som et svært viktig element i egen bedrift, og i de prosjektene selskapet er engasjert i. 
Dette ivaretas med innarbeidede systemer, som bringes frem i prosjektene gjennom beskrivelser, instrukser og kravspesifikasjoner som alle ansatte og personer tilknyttet prosjektene må forholde seg til.
 
Alle firmaer som er involvert i et prosjekt skal ha en plan for SHA, og det skal gjennomføres "Sikker-Jobb-Analyser (SJA)" for arbeider hvor det er risiko for at farlige situasjoner kan oppstå.
 
Alle funksjoner knyttet til SHA skal være belagt med ansvar i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
(Bl.a. Internkontrollforskriften, Byggherreforskriften, Forskrift om krav til sikkerhet ifm utførelse av arbeid, Arbeidsmiljøloven, Brann- og eksplosjonsvernloven)
 
For å måle virkningen av SHA-arbeidet blir det gjennomført inspeksjoner og kontroller i form av faste vernerunder, og krav til rapportering om uønskede hendelser som blir protokollført i møtereferater eller egne rapporter.

 

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.