Entrepriser og kontrakter

Et vesentlig valg byggherren må ta tidlig i prosjektet er valg av entrepriseform. Entrepriseformen regulerer forholdet mellom de tre hovedaktørene i et prosjekt (byggherren, entreprenørene og prosjekterende) og danner den prinsipielle struktur for fordeling av risiko og ansvar. Det finnes to hovedformer for entrepriser; utførelsesentrepriser og totalentrepriser.

Utførelsesentrepriser dekker ulike modeller (generalentreprise, hovedentreprise og sideentreprise) med det til felles at entreprenørens forpliktelser i prinsippet er knyttet til å gjennomføre beskrevet arbeid. Som alternativ til denne har man totalentreprise. Her er entreprenørens forpliktelse utvidet til også å gjelde prosjektering.

Innenfor entrepriseformene kan en anvende flere ulike typer kontrakter for regulering av partenes forpliktelser og ansvar. De vanligste kontraktstyper er enhetspriskontrakt (enhetsprisene er bundet), fastpriskontrakt (sluttsummen er bundet), sumkontrakt (sluttsum er bundet, men kan reguleres etter visse forutsetninger) og regnings arbeid (timepriser og påslagsprosenter er bundet).

Vi kjenner godt til hvilke entreprenører som egner seg for deres prosjekt og vil normalt sette opp en liste som innkalles til tilbudskonkurranse. For mindre vedlikeholdsprosjekter kan vi også ta ansvaret for kostnadsstyringen og sørge for at du får overlevert prosjektet til avtalt pris.

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.