Prosjektering og BIM

Prosjektutvikling handler om å kartlegge og løse kundens behov. Vi bistår deg hele veien fra idé til det ferdige produkt og videre inn i driftsfasen. Vi bidrar med å analysere behov og definere funksjonskrav, budsjettere, kalkulere alternative tiltak, designe og prosjektere løsninger. Ved å gjennomføre livsløpskalkyler på alternative løsninger, og tiltak, kan vi også minimere kostnadene ved senere forvaltning, drift og vedlikehold.

Vi har innført BIM (Building Information Modeling) som prosjekteringsverktøy. BIM innebærer at man utarbeider en 3D modell som følger prosjektet og senere inngår i eiendomsforvaltningen. I tillegg til å fungere som en visualisering av de løsninger man designer, inneholder modellen detaljert informasjon om materialer, produkter og løsninger.

I tidlig fase modelleres kravspesifikasjonene (romprogram, funksjonsprogram, byggeprogram osv) og allerede tidlig i prosjekteringen kan det være interessant å sjekke eventuelle kollisjoner mellom utstyr for tekniske installasjoner, og/eller med bærende konstruksjoner. "Det er billigere å gjøre feilene med bits and bytes enn med stål og betong!" Videre kan ulike løsninger evalueres ved å kjøre energisimuleringer, akustiske analyser, sol- og skyggestudier, sjekke bygget mot krav til universell utforming, lage 3D visualiseringer for å kommunisere med kommunen/naboene, kalkulere prosjektkostnader osv, alt basert på BIM.

Gjennom hele prosjektet kan modellen tilføres produktinformasjon fra entreprenør/leverandør (fabrikat, type, produktdatablad, HMS-datablad, DV-instruks, miljødeklarasjon osv). Når bygget er ferdig og skal overtas, er det et mål at det fysiske bygget og den virtuelle modellen skal være så like som mulig når byggets forvalter overtar.

I driftsfasen vil det være en lang rekke muligheter for eiendomsforvalter til å bruke modellen, f.eks. holde orden på utleiearealer, planlegge (og simulere) brannrømning, visualisere status på komponenter i automasjons-/SD-anlegg, planlegge investeringer, renhold, vedlikehold, utskiftinger mv, registrere hendelser (feilretting, branntilløp, tagging, innbrudd, fuktskader osv), registrere resultater fra tilstandsanalyser, og oppdatere modellen via egnet brukergrensesnitt for forvalter via et nettbasert brukergrensesnitt (f.eks. PDA/smartphone, DV-applikasjon osv).

 

I de siste tre årene, har BIM bidratt til ny revolusjonerende teknologi i byggebransjen. Det gir nøyaktig, tidsriktig, og relevant informasjon som er sentralisert, og som gir alle tilgang til de samme dataene og forbedrer kommunikasjon og samarbeid for alle involverte.

 

Fordeler med BIM for eiendom og forvaltere:


• Bedre areal forvaltning
Ved å integrere 3D data med HR data, kan man redusere ledig areal og umiddelbart oppnå store reduksjoner i eiendomsutgifter.

• Effektiv bruk av energi
BIM kan bidra til analyse og sammenligninger av ulike energi alternativer for å hjelpe forvaltere i å dramatisk redusere miljøbelastningen og driftskostnader.

• Strømlinjeformet forebyggende vedlikehold
Informasjon om byggets utstyr som er lagret i BIM-modeller kan være verdifulle i en database og nødvendig for forebyggende vedlikehold.

• Økonomisk modifikasjon og oppussing
En "levende" BIM-modell gir en enklere måte å se tredimensjonale aspekter av bygningen. Det vil også gi bedre informasjon om eksisterende forhold, og redusere kostnadene og kompleksiteten ved renovering og ombygging.

• Forbedret livssyklusadministrasjon
Mange ingeniører og arkitekter legger inn data på forventet levealder og gjenanskaffelseskost i BIM - modellene, og dermed bidrar til at forvalter raskere forstår fordelene med å investere i materialer og systemer som kan koste mer i utgangspunktet, men har en bedre tilbakebetaling i levetiden til bygningen.

 

 

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.