Miljøopprydding Gilhus

Prosjektleder: William Kornmo

NCC-tomta på Gilhus i Lier er på ca 63 daa og var før oppryddingen en av Norges mest forurensede eiendommer. De forurensede massene lå i dybde fra 1,5 til 3,5m er nå fjernet ned til rene leiremasser og erstattet med ren sprengstein fra Langøya. Massene er levert NOAH på Langøya, bortsett fra fat med ren tjærebek som er levert Veolia for destruksjon. I forbindelse med opprenskingen er det renset store mengder forurenset vann før utslipp til sjø. Det er fjernet over 100 000 tonn forurensede masser fra eiendommen, og tilkjørt ca 140 000 tonn rene steinmasser. På det meste ble det håndtert ca 6 000 tonn masser pr dag. Selve masseutskiftingen ble utført på under 6 måneder. I forkant av dette ble fabrikkbygninger, produksjonsanlegg og store tankanlegg fra tidligere Nodest / NCC revet og deponert som forurensede masser. Arbeidene som nå er utført innebærer at eiendommen er renset for forurensninger etter de vilkår som var gitt av SFT, og klargjort for utvikling av eiendommen til lett næringsvirksomhet.

 

NCC-tomta på Gilhus i Lier var en av Norges mest forurensede eiendommer før oppruddingen

Eiendommen på ca 60 daa lå tett inntil Drammensfjorden

 

 

Vann - før og etter rensing

Kontakt

PX Solutions AS
Tomtegata 7
3015 Drammen
Postadresse:
PB 901 Brakerøya,
3002 Drammen

© 2014 Alle rettigheter reservert.