VÅRE TJENESTER

Prosjekt- og byggeledelse

FRA IDÉ TIL FERDIG BYGG

Vi tilbyr prosjektering og rådgivende tjenester innen nybygg, ombygging, rehabilitering og miljøopprydding.

PX Solutions AS har solid erfaring innen teknisk rådgivning. og tilbyr tjenester for å sikre kvalitet og god gjennomføring av byggeprosesser. 

Vi arbeider målrettet for å sikre samhandling mellom involverte parter i prosjektene, slik at oppgaver løses til avtalt tid, kostnad og kvalitet.

VI TILBYR TJENESTER PÅ FØLGENDE OMRÅDER:

 • Prosjektledelse og byggherreadministrasjon
 • Teknisk due diligence, tilstands- og enøkvurderinger
 • Rehabilitering av fasader, balkonger og garasjer
 • Materialnedbrytning, kloridanalyser av betong
 • Energieffektivisering
 • Brannprosjektering
 • Prosjektering og miljøopprydding

ENØK og Energiberegning

NORSKE MYNDIGHETER HAR LAGT STERKE FØRINGER FOR REDUKSJON AV ENERGIFORBRUK I BYGNINGSSEKTOREN.

ENØK

Med kompetanse på energikilder, energianalyser, bygningsfysikk, tekniske anlegg og løsninger for optimal drift kan vi tilby rasjonelle og kostnadseffektive løsninger for nybygg og byggfornyelse. Våre kunder oppnår kostnadsreduksjoner og muligheten til å redusere sin miljøbelastning. I tillegg vil lavere fyringsutgifter bidra til å dekke mye av kostnadene ifm. rehabilitering og oppgradering.

ENERGIMERKING
Energimerking er obligatorisk for alle ved salg eller utleie av yrkesbygg.

I tillegg skal yrkesbygg over 1000 m2 alltid ha en gyldig energiattest. For energimerking av yrkesbygg kreves det ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedvekt på bygningsteknikk og energifag, og minimum to års praksis fra energiberegninger for bygninger med tekniske anlegg. Vi hjelper gjerne med å utføre energiattester for deres næringsbygg.

Prosjektering og BIM

PROSJEKTUTVIKLING HANDLER OM Å KARTLEGGE OG LØSE KUNDENS BEHOV

Vi bistår deg hele veien fra idé til det ferdige produkt og videre inn i driftsfasen. Vi bidrar med å analysere behov og definere funksjonskrav, budsjettere, kalkulere alternative tiltak, designe og prosjektere løsninger. Ved å gjennomføre livsløpskalkyler på alternative løsninger, og tiltak, kan vi også minimere kostnadene ved senere forvaltning, drift og vedlikehold.

Vi har innført BIM (Building Information Modeling) som prosjekteringsverktøy. BIM innebærer at man utarbeider en 3D modell som følger prosjektet og senere inngår i eiendomsforvaltningen. I tillegg til å fungere som en visualisering av de løsninger man designer, inneholder modellen detaljert informasjon om materialer, produkter og løsninger.

FORDELER MED BIM FOR EIENDOM OG FORVALTER:

 • Bedre areal forvaltning
 • Effektiv bruk av energi
 • Strømlinjeformet forebyggende vedlikehold
 • Økonomisk modifikasjon og oppussing
 • Forbedret livssyklusadministrasjon


Brannprosjektering

DET STILLES KRAV TIL BRANNDOKUMENTASJON AV ALLE BRANNOBJEKTER.

Vi har kompetanse på brannteknikk og forebyggende tiltak, og utfører brannprosjektering på nye og eksisterende bygninger. Prosjekteringen utføres i henhold til gjeldende krav i plan- og bygningsloven, samt i brann- og eksplosjonsloven.

VI TILBYR:

 • Strategidokumenter/brannprosjektering
 • Etablering av branndokumentasjon
 • Branntegninger og rømningsplaner (på papir eller i CAD format)
 • Vi utarbeider og oppdaterer plantegninger, rømningsplaner, situasjonskart og arealtegninger/ leietaker oversikt.
 • Vi kan også revidere eksisterende underlag hvis dette er utdatert

Tegning og oppmåling av næringseiendom

VI BENYTTER LEICA 3D VED OPPMÅLING AV EKSISTERENDE BYGG OG KONSTRUKSJONER

Vi tilbyr oppmåling og utarbeidelse av nye tegninger med moderne verktøy og løsninger tilpasset kundens behov og krav.

Oppmåling kan gjennomføres uavhengig av om bygninger er i full drift (f.eks kjøpesenter, kontor eller butikk).

Målemetoden er basert på innmåling av kjerneopplysninger fra målestasjon med en eller flere oppstillinger. Metoden er konkurransedyktig og tidsbesparende, og den danner grunnlag for videre bearbeidelse i CAD-verktøy.

Etter oppmåling i felt bearbeides datagrunnlaget videre i BIM-programvare. Vi benytter Archicad, uavhengig av om resultatet skal leveres i 2D eller 3D.

Referanseprosjekter:

 • Magasinet kjøpesenter, Drammen
 • Farmandstredet kjøpesenter, Tønsberg
 • Lillestrøm Stortov
 • Stavanger kjøpesenter
 • Maxi kjøpesenter, Hamar
 • Åsane senter, Bergen

Prosjektering og miljøopprydding

SAMHANDLING FOR ET BEDRE MILJØ

Vi har solid erfaring fra prosjektledelse og prosjektering ved  opprydding i forurensede miljøer både på land og i vann/sjø.

Ved utfylling i sjø avdekkes det ofte behov for miljøopprydding. Her gjelder det å innhente ulik kompetanse fra mange fagmiljøer, og det er tett oppfølging og rapportering til miljøetater/miljøverndepartementet. Vi henter også inn ulik kompetanse fra organisasjoner både innen flora, fauna og miljø, og tar også hensyn til båthavner og andre tilknyttet områdene.

Vi har hatt hatt oppdraget med miljøopprydding på NCC-tomta i Lier (2007-2011) som er på 63 daa, og da var en av Norges mest forurensede eiendommer. Dette området er i dag en del av Gilhusbukta Sjøgrunn AS, som inngår som en del av Fjordbyen-utbyggingen, og er etter avsluttet oppdrag i 2011 klargjort for utvikling.

I denne artikkelen kan du lese om utfylling i Gilhusbukta

https://drm24.no/nyheter/millioner-tonn-stein-gir-fjordbystart-1882237

Vi utfører også følgende oppdrag: 

 • Uavhengig kontroll tiltaksklasse 2
 • Termografering og trykktesting
 • Taksering